Regulamin

REGULAMIN

 1. Witryna wydawnictwo-zacheusz.pl jest własnością firmy: Wydawnictwo “Zacheusz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: Miedziana 12, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, nr KRS 0000614185, NIP 5482673472, kapitał zakładowy: 10 000 zł wpłacony do określonej kwoty (zwanej dalej Sprzedawcą), która prowadzi internetową sprzedaż produktów.
 2. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej w formacie umożliwiającym Klientom zapisanie go na dowolnym nośniku.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny wydawnictwo-zacheusz.pl.
 4. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór produktów i umieszczenie ich w tzw. „koszyku”. Za pośrednictwem poczty elektronicznej Kupujący otrzymuje na wskazany przy zamówieniu adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego numerem.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania drogą mailową potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia.
 6. Płatność elektroniczna (on-line) jest dostępna poprzez bramkę PayPal, bramkę Przelewy24 lub też bramkę iMoje.
 7. W przypadku serwisu Przelewy24, operatorem Kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone go przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. W przypadku serwisu iMoje, operatorem kart płatniczych jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym KatowiceWschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130 100 000 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130 100 000 zł, NIP 634-013-54-75, o międzynarodowym kodzie identyfikacyjnym w systemie SWIFT (BIC) – INGBPLPW i adresie poczty elektronicznej: info@ingbank.pl i numerze telefonu: 801 222 222, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.
 9. Termin wysyłki zakupionych produktów wynosi od jednego do trzechdni roboczych liczony od momentu:
  • wpływu środków na konto bankowe – w przypadku zamówień z przedpłatą na konto Sprzedającego.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów w magazynie.
 2. Jeśli zamówiony towar nie jest dostępny, Zamawiający jest o tym niezwłocznie informowany i podejmuje decyzję dotyczącą realizacji zamówienia (wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja zamówienia lub jego anulowanie).
 3. Klient otrzymuje paragon fiskalny bądź – w razie wskazania takiej potrzeby – fakturę VAT (na życzenie) z danymi podanymi w zamówieniu.
 4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Klient dokonując zakupów wybiera formę przesyłki spośród dostępnych możliwości, które są wyświetlane w podglądzie koszyka, a także podczas finalizacji transakcji.
 6. Kupujący, dokonując zamówienia, wybiera jedną z możliwych form płatności udostępnianych podczas finalizacji transakcji.
 7. Odstąpienie od umowy:
  • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument (w rozumieniu ustawy), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy może dotyczyć zarówno całości zamówienia, jak i jego części. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przesłane pocztą na adres: Wydawnictwo „Zacheusz” Sp. z o.o., ul. Miedziana 12, 43-400 Cieszyn lub mailem (zeskanowane) na adres: kontakt@wydawnictwo-zacheusz.pl
  • Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedającemu zwracane produkty nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego towaru zwraca mu koszty, na które składa się koszt produktów i koszt ich dostarczenia. Kupujący pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy wynikające z odstąpienia od umowy – tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe Kupującego.
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy zakupu produktów multimedialnych w zapieczętowanych opakowaniach, jeśli zostały one otwarte przez Kupującego oraz plików do pobrania bezpośrednio z witryny. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do oceny czy stwierdzenia jego charakteru oraz funkcjonalności.
  • Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Reklamacje:
  • Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. W przypadku, gdy produkt zawiera wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 121). Sprzedający odpowiada za sprzedany towar, jeśli wada zostanie stwierdzona w ciągu 2 lat od daty jego wydania.
  • Sprzedający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie. Kupujący może wskazać w reklamacji jedno z poniższych żądań: wymiana towaru, naprawa towaru, obniżenie kosztów lub (tylko w przypadku istotnej wady) odstąpienie od umowy. Koszty wynikające z odesłania wadliwego produktu Sprzedający zwraca Kupującemu niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  • Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo „Zacheusz” sp. z o.o., ul. Miedziana 12, 43-400 Cieszyn, KRS 0000614185, NIP 5482673472. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z powyższą ustawą Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Sprzedającego tylko w celu realizacji zamówienia, w tym m.in. informowania Kupującego o statusie zamówienia.
 2. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedającego.
 3. Wszystkie nazwy, opisy, znaki, zdjęcia użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli. Zabrania się kopiowania zdjęć i opisów produktów.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą na wszystkie jego postanowienia.